Nộp báo cáo và bảo vệ đề tài tốt nghiệp bộ môn Động cơ 2017

Close up of a graduation cap and a certificate with a ribbon

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   BỘ MÔN ĐỘNG CƠ

                                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v nộp báo cáo và bảo vệ đề tài tốt nghiệp)

Bộ môn Động cơ thông báo các nhóm sinh viên thực hiện đồ án,chuyên đề tốt nghiệp hệ ĐH và CĐ về lịch nộp đồ án, bảo vệ, nghiệm thu như sau:

  1. Nộp báo cáo tốt nghiệp
  • Đối với hệ ĐHCQ: Hạn chót ngày 26/05/2017 nộp cho GVHD.
  • Đối với hệ Cao đẳng CQ: Hạn chót ngày 01/06/2017 nộp cho GVHD.
  1. Thời gian bảo vệ:
  • 7h30, thứ 7, ngày 03/06/2017 bảo vệ chuyên đề TN hệ ĐHCQ.
  • 7h30, thứ 2, ngày 05/06/2017 bảo vệ và nghiệm thu chuyên đề TN hệ CĐCQ.
  1. Sinh viên chuẩn bị
  • Sinh viên chuẩn bị phòng hội đồng, in bản tóm tắt đề tài cho 8 thành viên hội đồng. (nhóm CĐ làm mô hình thì không cần làm mục này)
  • Nhóm SV cao đẳng làm mô hình chuẩn bị mô hình, nội dung để hội đồng hỏi và trả lời.
  • Thời gian bảo vệ của mỗi đề tài 20 phút (bảo vệ 10 phút, trả lời 10 phút).

Lưu ý: Danh sách hội đồng, sinh viên được bảo vệ BM thông báo sau.

                                                                                                                                          TRƯỞNG BỘ MÔN

Để lại một bình luận