Chương trình trao học bổng Toyota năm học 2018 – 2019

toyota-logo-0954
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ TOYOTA VIỆT NAM CẤP HỌC BỔNG NĂM 2018
(Kèm theo Công văn 3825/BGDĐT-CTCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Vụ Công tác HSSV)
STT Họ và tên Phái Ngày sinh Năm thứ Chuyên ngành Điểm TBCHT Kết quả
rèn luyện
Thành tích NCKH, hoàn cảnh GĐ khó khăn, con dân tộc thiểu số
1 Vũ Bá Dương Nam 11/1/1996 4 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 3.53 Tốt
2 Nguyễn Duy Linh Nam 17/01/1998 3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.34 Tốt
3 Lê Hùng Phương Nam 16/02/1998 3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.26 Tốt
4 Nguyễn Chí Cơ Nam 25/08/1997 4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.15 Tốt
5 Ngô Thanh Trường Nam 20/06/1997 4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.15 Tốt
6 Hồ Mạnh Dũng Nam 10/11/1997 4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.10 Tốt
7 Thạch SumBô Nam 29/08/1995 4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.00 Tốt Dân tộc KhơMe,hộ nghèo
8 Nguyễn Trọng Nhân Nam 11/18/1997 4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 3.10 Tốt
Thông tin về cán bộ phụ trách học bổng Toyota:
1. Họ và tên: Hoàng Đơ
2. Chức vụ: Trưởng phòng Công tác sinh viên
3. Điện thoại: 0913.703.715
4. E-mail dohoang_hui@yahoo.com.vn
Khoa Động lực thông báo các sinh viên thời gian và địa điểm nhận học bổng Toyota VN năm 2018.
– Tập trung tại trường (Phòng Công Tác Sinh viên) vào lúc 7h ngày 25/10/2018 để trường đưa đi.
– Trang phục: Áo sơ mi trắng, dài tay, mang bảng tên trường.
Thông tin về địa điểm tổ chức lễ trao học bổng Toyota năm học 2018 – 2019 [09-10-2018_09.31.26]chuong_trinh_trao_hoc_bong_toyota 
Blog Attachment

Để lại một bình luận